Algemene voorwaarden voor de verkoop van Pluzh Cloudpantoffels via de webshop van Pluzh (hierna te noemen “de Webshop”)

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op afstand via de Webshop van Pluzh. Door het plaatsen van een bestelling via de Webshop, gaat de klant akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 1. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen via de Webshop zijn vrijblijvend en geldig zolang deze zichtbaar zijn op de Webshop en zolang de voorraad strekt. Pluzh behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te wijzigen of te beƫindigen. De prijzen van de producten zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten.

 1. Bestellingen

De klant kan een bestelling plaatsen via de Webshop door het volgen van de daarvoor bestemde bestelprocedure. Pluzh behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te stellen, zoals het vragen om een vooruitbetaling. Pluzh zal de klant hiervan op de hoogte stellen. De klant kan de bestelling op elk moment annuleren voordat deze is verzonden.

 1. Levering en levertijd

Pluzh zal haar uiterste best doen om de bestelling binnen de aangegeven levertijd te verzenden. Indien de levertijd langer is dan de aangegeven levertijd, zal Pluzh de klant hiervan op de hoogte stellen. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren in geval van vertraging van de levertijd. Pluzh is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit vertragingen in de levering.

 1. Betaling

De klant kan kiezen uit de op de Webshop aangeboden betaalmogelijkheden. Pluzh behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmogelijkheden te weigeren of voorwaarden aan de betaling te stellen.

 1. Klachten en geschillen

Pluzh streeft ernaar om eventuele klachten van de klant zo snel mogelijk op te lossen. Indien een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan de klant een geschil aanmelden via het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie, te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Aansprakelijkheid

Pluzh is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de Webshop is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen Pluzh en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Belgiƫ.

 1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Pluzh behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op de Webshop worden gepubliceerd en zullen van toepassing zijn op bestellingen die na de datum van de wijziging worden geplaatst.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de content van de Webshop, waaronder merk- en auteursrechten, berusten bij Pluzh. Het is de klant niet toegestaan om deze content te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pluzh.

 1. Privacy

Pluzh respecteert de privacy van de klant en zal de persoonlijke gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen. De persoonlijke gegevens van de klant zullen worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling en het op de hoogte houden van de klant van eventuele aanbiedingen en acties. De persoonlijke gegevens van de klant zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de bestelling of indien Pluzh hiertoe op grond van wet- of regelgeving verplicht is. De klant kan zijn persoonlijke gegevens op elk moment inzien, veranderen of verwijderen door contact op te nemen met Pluzh via het contactformulier op de Webshop.

 1. Cookies

De Webshop maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om bepaalde informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De gebruiker kan de cookies uitschakelen via de instellingen van de internetbrowser, maar dit kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van de Webshop.

 1. Geschiktheid van de producten

Pluzh garandeert dat de producten voldoen aan de op de Webshop vermelde specificaties en dat de producten geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn. Pluzh is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van het product op een ongeschikte manier of voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

 1. Herroeping

De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, het product in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant Pluzh een duidelijke mededeling te sturen (bijvoorbeeld per post of e-mail) waarin de beslissing om de bestelling te herroepen wordt meegedeeld. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het contactformulier dat op de Webshop beschikbaar is, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 1. Gevolgen van herroeping

Indien de klant de bestelling herroept, zal Pluzh de betalingen die de klant heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten, zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk 14 dagen nadat Pluzh de bestelling terug heeft ontvangen, terugbetalen. Pluzh zal de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins aangeeft.

 1. Uitzondering op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die op maat zijn gemaakt of duidelijk op persoonlijke behoeften zijn afgestemd.

 1. Overmacht

Pluzh is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van haar verplichtingen indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Pluzh, waardoor de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt. Dit omvat onder andere oorlog, terrorisme, stakingen, storingen in het transport, storingen in energie- en telecommunicatienetwerken en storingen in het internet.

 1. Slotsom

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op afstand via de Webshop van Pluzh. Pluzh behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen. Pluzh is niet aansprakelijk voor indirecte schade en is niet verplicht tot nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Alle intellectuele eigendomsrechten op de content van de Webshop berusten bij Pluzh. Pluzh respecteert de privacy van de klant en gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Pluzh garandeert dat de producten voldoen aan de op de Webshop vermelde specificaties en dat de producten geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn.